Cash Tiền mặt
Receivables Các khoản phải thu
Inventory Hàng tồn kho
Fixed assets net of Depreciation Khấu hao Tài sản cố định